Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin dla architektów

OGÓLNE WARUNKI UMÓW ZAWIERANYCH Z PROFESJONALISTAMI, DOKONUJĄCYMI ZAKUPÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO VESTERDECOR.PL

 

 

 

1. DEFINICJE

 

1.1 Ogólne Warunki Umów – niniejsze Ogólne Warunki Umów zawierane z profesjonalistami (Kupującymi) dotyczące produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

1.2 Produkt- dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym,

1.3 Sprzedawca, Usługodawca – spółka Euroexim Levchenko Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 49, 61-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355774, NIP 7773162381, REGON 301437681,

1.4 Kupujący, Usługobiorca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w celu zarobkowym, we własnym imieniu i zawodowo, dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, korzystający z Usługi Elektronicznej

1.5 Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Produktów zawierana między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

1.6 Sklep Internetowy – serwis elektroniczny prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://vesterdecor.pl 1.7 Formularz Rejestracji- formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta,

1.8 Konto- Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.9 Zamówienie- oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.10 Formularz Zamówienia- Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

1.11 Usługa Elektroniczna- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 OWU podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego na stronie Sklepu Internetowego, w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą jednokrotne przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków Współpracy uznawane jest jako ich akceptacja przy wszystkich pozostałych Umowach Sprzedaży zawieranych pomiędzy Stronami, aż do czasu zmiany treści OWW lub odwołania ich stosowania.

2.2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3 Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. KONTO UŻYTKOWNIKA

3.1 Dokonywanie zakupów przez Kupującego możliwe jest wyłącznie po skorzystaniu przez Kupującego z Usługi Elektronicznej w postaci założenia Konta, które odbywa się w następujący sposób:

3.1.1 Wypełnienie Formularza Rejestracji,

3.1.2 Kliknięcie pola „Załóż konto”,

3.1.3 Potwierdzenie chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

3.2 W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: firmy, adresu prowadzonej działalności gospodarczej, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, numeru NIP oraz hasła składającego się z minimum 6 znaków.

3.3 Kupujący zobowiązany jest utworzyć Konto oraz podać poufne, niepowtarzalne hasło, za używanie których ponosi wyłączną odpowiedzialność. Na Kupującym spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia swojego Konta w Sklepie Internetowym i ponosi on wszelkie konsekwencje wynikające z używania Konta przez osoby nieuprawnione.

3.4 Identyfikacja Kupującego za pomocą hasła jednoznacznie wiąże Kupującego z wszelkimi transakcjami przeprowadzanymi z użyciem hasła, a wszelkie transakcje zawarte za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy użyciu Konta Kupującego są wiążące dla Sprzedawcy.

3.5 Założenie Konta przez Kupującego oznacza akceptację niniejszych OWU.

3.6 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie wszelkich komunikatów, oświadczeń, również na wskazany przez siebie adres e-mail.

4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

4.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

4.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

4.3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym.

4.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie zakładania Konta adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.

4.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.1 Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

5.1.1 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.1.2 Płatność online Dotpay.

5.1.3 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Numer rachunku: 15 1050 1520 1000 0090 3057 4942.

5.2 Termin płatności:

5.2.1 W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.2.2 W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.1 Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2 Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

6.3 Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

6.3.1 Przesyłka kurierska.

6.3.2 Przesyłka kurierska pobraniowa.

6.4 Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 14 dni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:

6.5.1 W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.5.2 W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. REKLAMACJA PRODUKTU 

7.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-567 Kodeksu Cywilnego).

7.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.

7.3 Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego:

7.3.1 pisemnie na adres: Euroexim ul. Wilcza 49, 61-623 Poznań;

7.3.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@vesterdecor.pl;

7.4 Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

7.5 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

8.1 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8.2 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.3 W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.4 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego zostaje wyłączona.

8.5 Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego.

9. RABAT OD ZAKUPÓW

9.1 Zawierając Umowę Sprzedaży Kupujący będący przedsiębiorcą zyskuje prawo do bonusu (premii pieniężnej) w wysokości 30% od wartości dokonanych zakupów.

9.2 W przypadku Kupujących będących przedsiębiorcami, zawierających Umowę Sprzedaży, na podstawie złożonego i potwierdzonego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę, a następnie zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej, dokumentującej wysokość udzielonego Kupującemu bonusu (pkt.9.1.).

9.3 Sprzedawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej zawierającej bonus za daną transakcję w terminie 7 dni od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, stanowiącego rozliczenie danego zamówienia Kupującego

9.4 Do wartości Produktów, o których mowa w pkt 9.2 OWU powyżej nie wliczają się Produkty: 9.5.1 co do których skorzystano z prawa odstąpienia, wskazanego w pkt. 8 OWU,

9.5.2 których zakupu dokonano bez wykorzystania Konta Sprzedawcy.

9.5 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany poziomów rabatowych i/lub ich wysokości w dowolnym momencie z wyprzedzeniem minimum trzydziestu (30) dni kalendarzowych.

9.6 Zmiany poziomów rabatowych i/lub ich wysokości obowiązują Strony z momentem ich zmiany i opublikowania w OWU.

10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1 Administratorem danych osobowych Kupującego, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2 Dane osobowe Kupującego udostępnianie przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Kupujących- w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. 10.3 Możliwi odbiorcy danych osobowych Kupujących:

10.3.1 W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

10.3.2 W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

10.4 Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:

10.4.1 pisemnie na adres: Euroexim ul. Wilcza 49, 61-623 Poznań;

10.4.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@vesterdecor.pl

10.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazane są każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

11.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11.4 Do umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11.5 Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl